Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školské poradenské pracoviště

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • vytvářet širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
 • budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klima školy,
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování
 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 1. hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, - hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření a jiné),
 2. poskytovat metodickou podporu učitelům
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů,
 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC.
 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 6. tvorba školních vzdělávacích programů
 7. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 8. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznější charakteru – šikana, záškoláctví  a jiné.

Služby ŠPP zabezpečují

Mgr. Hana Vašulková - výchovná poradkyně

 

kontakty:

E-mail: zsstrazovice@seznam.cz
Tel: 518 622 157,  731 582 140

konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 + po domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

 • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán)
 • evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Mgr. Soňa Dufková – školní speciální pedagog, školní metodik prevence

 

kontakty:

E-mail: zsstrazovice@seznam.cz
Tel: 518 622 157,  731 582 140
 

konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 15:30/ po dohodě

Standartní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a podílet se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:
www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
budete potřebovat pomoci,
http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.