Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • vytvářet širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
 • budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klima školy,
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování
 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, - hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření a jiné),
 • poskytovat metodickou podporu učitelům
 • poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů,
 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC.
 • individuální přístup ke každému žákovi
 • docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 • poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • tvorba individuálních vzdělávacích programů
 • tvorba školních vzdělávacích programů
 • vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 • hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznější charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

Služby ŠPP zabezpečují

Mgr. Hana Vašulková - výchovná poradkyně 

Kontakty:

E-mail: zsstrazovice@seznam.cz 
Telefon: +420 518 622 157, +420 731 582 140

konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 + po domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

 • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán)
 • evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Mgr. Soňa Dufková – školní speciální pedagog, školní metodik prevence 

Kontakty:

E-mail: zsstrazovice@seznam.cz 
Telefon: +420 518 622 157, +420 731 582 140

konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 15:30/ po dohodě

Standardní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a podílet se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy 

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence.

V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:

 • www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
 • www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat, budete potřebovat pomoci,
 • http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.