Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí ZŠ

Rozhodnutí o přijetí ZŠzveřejnění.pdf

Výsledky zápisu do ZŠ

Školní rok 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Strážovice, okres Hodonín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Přijatí uchazeči:


registrační číslo:  1,2,3,4,5,6,7,10,11,12

 

Přijetí se uchazečům oznamuje podle novelizovaného znění § 183 ŠZ po 1. 1. 2012 pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jde o povinný způsob oznamování. Rozhodnutí se v tom případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů.

 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání.

 

Tento zjednodušený způsob oznamování neznamená, že se nebude vyhotovovat písemné rozhodnutí. I v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu (§ 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Není již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům, ti ale mají právo požádat o vyhotovení stejnopisu písemného vyhotovení (§ 69 odst. 4 správního řádu). Lze pak zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou.

  • Na vlastní žádost si rozhodnutí můžete vyzvednout u ředitelky školy.

 

 

 

 

Ve Strážovicích 6.4.2022                                          Mgr. Hana Vašulková/ředitelka školy