Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS do 1.třídy ZŠ

22. 1. 2015

Výsledky zápisu do ZŠ

21. ledna 2015
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Strážovice, okres Hodonín, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46 odst. 1), §165 odst. 2), písm. e) a v souladu se zněním § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015.

Přijatí uchazeči:


kód/rozhodnutí:

1

 

2

přijat/přijata

3

přijat/přijata

4

přijat/přijata

5

přijat/přijata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijetí se uchazečům oznamuje podle novelizovaného znění § 183 ŠZ po 1. 1. 2012 pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jde o povinný způsob oznamování. Rozhodnutí se v tom případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů.

 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání.

 

Tento zjednodušený způsob oznamování neznamená, že se nebude vyhotovovat písemné rozhodnutí. I v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu (§ 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Není již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům, ti ale mají právo požádat o vyhotovení stejnopisu písemného vyhotovení (§ 69 odst. 4 správního řádu). Lze pak zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou.

  • Na vlastní žádost si rozhodnutí můžete vyzvednout u ředitelky školy.

 

 

 

Ve Strážovicích 22.1.2015                            Mgr. Hana Vašulková/ředitelka školy