Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

23. 6. 2017

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění (dále jen „vyhláška“) se stanoví:

 

  1. Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání za období školního roku (1. září – 31. srpna následujícího kalendářního roku) a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

 

  1. Výši měsíční úplaty v „celodenním provozu“ stanovuji podle vyhlášky § č. 6, odst. 1. a 2. pro všechny děti ve stejné výši, a to na částku 250,- Kč.

 

  1. Podle § 6 odst. 4 vyhlášky v případě přerušení provozu MŠ (§ 3 vyhlášky) po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která odpovídá poměrné části úplaty stanovené podle bodu 2 směrnice, podle počtu dnů provozu MŠ v příslušném měsíci.

 

  1. Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

  1. Podle §6 odst. 7 vyhlášky je úplata za kalendářní měsíc splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Přesný termín bude vždy včas uveřejněn vývěskou v šatně MŠ.

 

  1. Podle zákona č.561/2004 Sb., § 123„Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.“

 

 

 

 

  1. Podle ustanovení § 35 písm. d) zákona č.561/2004 Sb., může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

 

Prokázání nároku o snížení nebo osvobození od úplaty:

 

  • Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání pěstounské péče.

 

  • Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce podá písemnou žádost a nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

 

 

 

 

Ve Strážovicích 22. 6. 2017              Mgr. Hana Vašulková, ředitelka školy

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 7. 2017 a nahrazuje Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ze dne 1. 7. 2015